logo

contacteer ons 

Electro Security Services

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Electro Security Services

 

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
2. In het geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
3. Onze prijzen worden opgemaakt zonder BTW, en zonder andere belastingen en heffingen. Deze zijn, net zoals hun aanpassingen, steeds ten laste van de klant. Kortingen dienen schriftelijk te zijn toegestaan. Onze prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5. Klachten betreffende de levering zijn slechts geldig wanneer ze bij ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
6. Onze facturen gelden als aanvaard door de klant tenzij deze ze binnen de 8 dagen per aangetekende brief protesteert. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
7. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
8. Bij laattijdige betaling is de klant zonder ingebrekestelling een vaste schade­vergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.000 euro. Daarnaast hebben wij recht op vergoeding van de kosten van de gerechtelijke invordering. De klant is voorts, zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 1 % per begonnen maand.
Bij laattijdige betaling van één factuur worden alle uitstaande schuldvorderingen opeisbaar, en kunnen wij op kosten van de klant al onze werken of leveringen voor hem vertragen of stopzetten, dan wel naar keuze, de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte.
9. In geval van annulatie van de bestelling is de klant  een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 125 euro waarbij de verkoper het recht behoudt de vergoeding van zijn en hogere bewezen schade te eisen.
10. In geval van levering van goederen gaan de risico’s over op de klant vanaf hun vertrek voor transport. De risico’s op beschadiging of diefstal van de uitgevoerde werken gaan over op de klant naarmate deze werken uitgevoerd worden. De vervoerkosten zijn steeds ten laste van de klant.
11. Zelfs na hun incorporatie blijven de geleverde goederen onze eigendom en is de klant er slechts de houder van, die ze niet mag vervreemden of bezwaren. Wij mogen ze zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen, na een aangetekend schrijven. Eventuele voorschotten kunnen dan dienen ter vergoeding van onze schade. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat definitief over zodra de klant al zijn schul­den aan ons gedelgd heeft.
12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschied op kosten en risico van de klant.
13. Wanneer onvermijdbare omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, de uitvoering van de overeenkomst financieel of anders­zins moeilijker maken dan voorzien, hebben wij het recht op grond van overmacht de herziening of ontbinding van de overeenkomst te vragen.
14. Bij verzwakking van de solvabiliteit van de klant, hebben wij het recht betalings­waar­borgen te eisen, de uitvoering van de overeenkomst te schorsen of ze kosteloos te verbreken.
15. Tenzij wanneer de klant bij de keuring schriftelijk voorbehoud maakt, geldt de aanvaarding van de installatie door het controleorganisme ook als stilzwijgende aanvaarding van de werken in hoofde van de klant.
Onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is beperkt tot één jaar na de (voorlopige) oplevering van onze werken of één jaar na de levering van onze goederen (twee jaar voor consumenten), zonder verder te kunnen reiken dan de waarborg van onze eigen leverancier. Rechtsvorderingen op grond hiervan zijn niet meer ontvankelijk wanneer ze later ingesteld worden dan zes maanden na de dag waarop de klant kennis van het gebrek kreeg. In geval onze aansprakelijkheid vastgesteld wordt, bestaat onze tussenkomst forfaitair in de gratis vervanging, de gratis herstelling of de terugbetaling, naar onze keuze, van de gebrekkige onderdelen.
Exoneratiebeding: wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade. In geval van aansprakelijkheid is deze in ons hoofde beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. Dit bedraagt 100.000 euro op 1 oktober 2009.
16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
17. Bijzondere afspraken software, op maat gemaakte systemen, garantie:
a. Software: Op software geven de producenten geen garantie, lees de licentievoorwaarden voor meer details. Ook het installeren van software of software zelf valt steeds buiten de garantie.
b. Consumables: geen garantie.
d. Alle andere hardware: De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant of importeur. De garantie geleverd door Electro Security Services omvat enkel het materiaal, niet de werkuren, in- of uitdienststelling, noch de verplaatsingskosten of verzendingskosten. Sommige producten dienen door de klant naar de producent te worden geretourneerd, door anderen worden opgehaald of via Electro Security Services afgehandeld. Meer informatie vindt u terug in de handleiding bij de producten of op de website van de producent of invoerder.
e. Wanneer de garantie door Electro Security Services dient afgehandeld te worden, geldt steeds een beperkte garantie van 6 maanden, en enkel op de componenten van op maat van klant gemaakte systemen (samengestelde systemen, en/of geprogrammeerd naar wens van de klant, en/of samengesteld naar wens van de klant. Verplaatsingskosten, werkuren, programmatie en in- of uitdienststelling vallen nooit onder de garantie.
f. Eventuele vervoerskosten tussen de klant en Electro Security Services bvba, uitvoeren van herstellingen ter plaatse bij de klant, vervangtoestellen voor de duur van de herstelling zijn niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is geenszins een reden tot verlenging van de garantieperiode.
g. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, CD’s, kabels). Eveneens dient een aankoopbewijs voorgelegd te worden.
h. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij "normaal" gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, enz...) vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.
i. Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek omtrent de oorzaak van het eventueel defect.
Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:
• Batterijen, verbruiksgoederen.
• Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
• Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of hardware-setup.
• Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
• Schade veroorzaakt door overmacht. (blikseminslag, water- en of brandschade)
• Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.
• Schade veroorzaakt door virusinfectie.
• Apparatuur waarvan het zegel werd verbroken of het serienummer onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.
18. Technische dienst:
De klant kan steeds een beroep doen op onze technische dienst. Hierbij geldt:
a. Wij verrichten herstellingen of uitbreidingen aan PC's en toebehoren die alleen op bij ons aangekocht werden.
b. Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief, tenzij er een onderhoudscontract is.
c. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen bij ontvangstnamen.
d. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld back-ups van de software genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling of uitbreiding aan te bieden.
e. Een eventueel vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en geenszins bindend voor Electro Security Services. Niet te voorziene oorzaken kunnen immers steeds voor vertraging zorgen.
f. Om wettelijke redenen kunnen wij software enkel installeren indien er een originele licentie is.
g. Wanneer de klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden er bestekkosten aangerekend.
h. Nieuwe onderdelen die de klant zelf monteert, maar die niet correct zouden werken kunnen door onze technische dienst steeds nagezien worden. Blijken ze niet defect, dan dienen montage- of bestekkosten betaald te worden. Anders gelden de garantievoorwaarden.
Electro Security Services is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de klant tengevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie) hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, schade geleden door het niet-beschikbaar zijn van de apparatuur, brandschade e.d.
19. Bijzondere afspraken levering inbraakdetectiesystemen: de geleverde en/of geplaatste inbraakdetectiesystemen worden geleverd samen met de technische code; deze wordt echter bij ontvangst door de klant, zonder kennis ervan te nemen, onmiddellijk terug in bewaring gegeven bij Electro Security Services, en dit voor een onverkortbare termijn van drie volle jaren, gerekend vanaf de datum van betaling van de factuur. Bij gebruik van de technische code door anderen dan Electro Security Services vervalt enig recht op productgarantie of productaansprakelijkheid.
20. De klant dient alle lokale verordeningen of delen van het lokale politiereglement betreffende alarmsystemen of betreffende het al dan niet toestaan van het gebruik van een alarmsysteem of het al dan niet toestaan van een buitensirene mee te delen aan Electro Security Services bij middel van een geschreven verklaring of email en dit ten laatste op het moment van aanvraag van een offerte.
21. De klant wordt geacht de wetgeving betreffende het gebruik van alarminstallaties te kennen op het moment van oplevering van het systeem. Meer bepaald de wet van 10 april 1990 en de KB’s van 19 juni 2002 en 25 april 2007. Delen van deze wetgeving en verwijzingen en links naar de volledige wetgeving zijn beschikbaar op de website van Electro Security Services.
22. De klant is verantwoordelijk voor het melden van enige verandering aan het te beveiligen pand nadat een rondgang door Electro Security Services werd gedaan in het kader van de opmaak van een risicobeheersplan. Het risicobeheersplan en de daaruit voortvloeiende beveiligingsmaatregelen worden bij goedkeuring en ondertekening van de offerte door de klant als dusdanig aanvaard en Electro Security Services kan niet worden aansprakelijk gesteld voor enige schade die voortvloeit uit of als gevolg van veranderde omstandigheden aan het beveiligd pand nadat de rondgang voor de opmaak van het risicobeheerplan werd gedaan.
23. Installatie: basisaansluitingen
a. Er dient een apart afgezekerde kabel beschikbaar te zijn; deze dient onder spanning te staan. Deze kabel dient een vrije lengte van 3 meter te hebben op de plaats van montage van de centrale.
b. Er dient een actieve telefoonlijn (standaard Belgacom) aanwezig te zijn. Deze kabel dient een vrije lengte van 3 meter te hebben op de plaats van montage van de centrale.
c. Bij bekabelde apparatuur dienen alle kabels van het correcte wettelijk genormeerde type telecom- of alarmkabel te zijn. Elke kabel dient correct uitgemeten en correct gelabeld te zijn. Deze kabel dient een vrije lengte van 3 meter te hebben op de plaats van montage van de centrale.
d. Ingeval de telefoonaansluiting van Telenet is, is het de verantwoordelijkheid van de klant als er alarm- of andere meldingen niet correct, niet tijdig of helemaal niet doorgeseind worden. Als back-up wordt in dat geval een GSM module, op kosten van de klant aan te kopen, te programmeren en te plaatsen aanbevolen.
e. Ingeval van internet en/of netwerkaansluitingen: alle kabels dienen van het correcte type te zijn, correct gelabeld en correct aan het netwerk aangesloten en geconfigureerd te zijn.
f. Ingeval van netwerkaansluitigen dienen vaste IP adressen beschikbaar te zijn. De computerconfiguratie is volledig voor rekening van de klant.
24. Installatie: uitvoering
a. De klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van plaats en ruimte om de nodige apparatuur te kunnen laten plaatsen.
b. Communicatiemeldingen worden standaard naar een meldkamer geprogrammeerd. Programmatie van meldingen naar eigen telefoon- en/of GSM nummers is ten koste van de klant.
c. Programmering wordt vooraf uitgevoerd volgens de configuratie besteld dooor de klant. Aanpassingen op de werf aan de wensen van de klant worden uitgevoerd op kosten van de klant.

 

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW