logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Camerabewaking: wetgeving

 

officieel pictogram camerabewaking

De wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's dateert van 21 maart 2007, en het BSB van 31 mei 2007. Deze wetgeving is dus van heel recente datum, en de uitvoeringsmodaliteiten zijn weinig bekend. Er is een overgangsperiode van 3 jaar voorzien; deze termijn verstrijkt echter op 31 mei 2010. Dat betekent dat vanaf die datum alle bewakingscamera's die onder deze wetgeving vallen hieraan moeten voldoen. Het belang hiervan kan niet voldoende worden onderstreept omdat hier correctionele boetes van 250 tot 1.000 euro voorzien zijn.

De wetgeving deelt camera's in 4 categoriën in:

 1. camera's gebruikt op niet-besloten plaatsen (markten, pleinen, straten,..)
 2. camera's gebruikt voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (winkels, disco's, parkings,..)
 3. camera's op niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (thuis, de Makro, private clubs,..)
 4. camera's op de werkplaats (CAO68): aparte wetgeving, zie het vierde luik hieronder.

Een bewakingscamera wordt gedefiniëerd als elk vast of mobiel observatiesysteem dat als doel heeft het voorkomen ofvast te stellen of op te sporen van misdrijven tegen goederen of personen, van overlast (gemeentewet art. 135); of voor ordehandhaving; en daartoe beelden opneemt, bewerkt en/of bewaart.

In geen enkel geval mag de camera worden gebruikt voor doeleinden die informatie inwinnen over filosofische, religieuze, politieke syndicale, ethnische, sociale, sexuele of gezondheidsachtergrond van de gefilmde personen. Heimelijk opnemen mag niet, tenzij is aangegeven dat er bewakingscamera's staan opgesteld.

In ALLE gevallen dient de aanwezigheid van een of meerdere camera's vooraf, duidelijk zichtbaar en ondubbelzinnig met een genormeerd pictogram te worden aangegeven. Klik op het pictogram boven links om de voorschriften en de vermeldingen op het pictogram te kennen.

Bij aangifte van een camera(systeem) moet ook steeds het doel waarvoor de camera zal gebruikt worden, worden opgegeven:

 1. observatie (5% van eender welk persoon is zichtbaar)
 2. detectie (10% van eender welk persoon is zichtbaar)
 3. herkenning (50% van eender welk persoon is zichtbaar)
 4. identificatie (120% van eender welk persoon is zichbaar)

Bij aangifte dienen volgende principes in acht genomen (hier kan u een handleiding voor de aangifte downloaden):

 1. het finaliteitsbeginsel: wat is het doel?
 2. het proportionaliteitsbeginsel: staat het middel in evenredigheid tot het doel?
 3. het subsidiariteitsbeginsel: is er geen ander middel geschikt om dit doel te bereiken?
 4. de informatievereiste: welke en hoeveel pictogrammen zijn voorzien, en waar zijn deze voorzien?

Indien een aangifte goed is gemotiveerd, en aantoont met bovenstaande rekening te houden, wordt deze niet geweigerd.

Klik hierAangifte camera

Voor elk van deze categoriën wordt hier volgend een korte uiteenzetting van de wetgeving gegeven.

Deze wetgeving is de strengste, en vereist voorafgaande toelating van de gemeenteraad en korpschef van de betrokken politiezone.

Het gaat over camera's geplaatst in openbaar toegankelijke open zones: markten, pleinen, voetgangerszones, wegen en straten, ...

Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan een natuurlijk persoon hiervoor toelating bekomen.

Checklist:

1. Is er duidelijk bepaald voor welke doelstelling(en) camerabewaking wordt ingezet?

2. Heeft de gemeenteraad een positief advies gegeven m.b.t. camerabewaking?

3. Heeft de korpschef een positief advies gegeven m.b.t. camerabewaking? 
Blijkt uit het advies dat een veiligheids- en doelmatigheidsanalyse werd uitgevoerd en dat de plaatsing beantwoordt aan de in de wet van 8 december 1992 (privacywet) bepaalde beginselen?
Met andere woorden:
> Beginsel van finaliteit: Is er formeel bepaald welke veiligheidsdoelstellingen bereikt willen worden?
Opgelet: U kan enkel de beelden gebruiken in het kader van de opgegeven finaliteit!
> Beginsel van subsidiariteit: Kan u motiveren dat een camerasysteem het gepaste en het noodzakelijke middel om uw veiligheidsdoelstellingen te bereiken?
> Beginsel van proportionaliteit: Kan u motiveren dat er een evenwicht is tussen de verhoging van de veiligheid en de impact op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

4. Is er aangifte gedaan aan de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/elg/cameraMain.htm?siteLanguage=nl), uiterlijk de dag vóór het camerabewakingssysteem in gebruik wordt genomen? 

5. Is een pictogram geplaatst aan de toegang tot de niet-besloten plaats dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt?

6. Gebeurt het "real time" bekijken van de beelden uitsluitend onder toezicht van de bevoegde overheid opdat politiediensten onmiddellijk kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring zodat zij in hun optreden optimaal kunnen worden gestuurd? 

7. Gebeurt het opnemen van beelden uitsluitend teneinde bewijzen te verzamelen van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, ordeverstoorders, een getuige of slachtoffers op te sporen of te identificeren? 

8. Worden de beelden niet langer dan één maand bewaard, indien zij geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer? 

9. Zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen teneinde de toegang te beveiligen tegen toegang door onbevoegden?

10. Leveren de bewakingscamera's geen beelden op die de intimiteit van een persoon schenden, zijn ze niet gericht op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand? 

Geen toelating noodzakelijk; melding (aan de Commissie voor privacy en aan de korpschef lokale politiezone) is verplicht! En dit ten laatste de dag vooraleer de camera('s) in gebruik genomen worden.

De beelden mogen uitsluitend real-time worden bekeken om een nakend of aan de gang zijnde misdrijf of ordeverstoring te kunnen opsporen of vaststellen. De camera's mogen uitsluitend dienen voor bekijken en opnemen van beelden waarvoor hij werd aangebracht. Opnames mogen maximaal één maand worden bijgehouden. Uitzondering hierop: indien beelden een bijdrage kunnen leveren tot opsporen of bewijzen van een misdrijf, en/of kunnen dienen tot opsporen of identificeren van getuigen of daders of slachtoffers of medeplichtigen.

Checklist:

1. Is er duidelijk bepaald voor welke doelstelling(en) camerabewaking wordt ingezet? Beantwoordt de plaatsing en het gebruik aan de in de wet van 8 december 1992 (privacywet) bepaalde beginselen?
Met andere woorden:
> Beginsel van finaliteit: Is er formeel bepaald welke veiligheidsdoelstellingen bereikt willen worden?
Opgelet: U kan enkel de beelden gebruiken in het kader van de opgegeven finaliteit!
> Beginsel van subsidiariteit: Kan u motiveren dat een camerasysteem het gepaste en het noodzakelijke  middel om uw veiligheidsdoelstellingen te bereiken?
> Beginsel van proportionaliteit: Kan u motiveren dat er een evenwicht is tussen de verhoging van de veiligheid en de impact op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

2. Is er aangifte gedaan aan de Privacycommissie, uiterlijk de dag vóór de dag dat de bewakingscamera's in gebruik worden genomen? 

3. Is er aangifte gedaan aan de korpschef van de betreffende politiezone, uiterlijk de dag vóór de dag dat de bewakingscamera's in gebruik worden genomen?   

4. Is een pictogram geplaatst aan de toegang tot de publiek toegankelijk besloten plaats dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt? 

5. Zijn de camera's uitsluitend gericht op plaatsen waarvoor de beheerder zelf de gegevens verwerkt? 

6. Gebeurt het "real time" bekijken van de beelden uitsluitend om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring? 

7. Is het opnemen van beelden uitsluitend gericht op het het verzamelen van bewijzen van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, ordeverstoorders, een getuige of een slachtoffer op te sporen of te identificeren? 

8. Worden de beelden niet langer dan één maand bewaard, indien zij geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer. 

9. Zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen teneinde de toegang te beveiligen tegen toegang voor onbevoegden? 

10. Leveren de bewakingscamera's geen beelden op die de intimiteit van een persoon schenden, zijn ze niet gericht op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand?

Dit is de toepassing thuis, in private clubs, winkels met lidmaatschap (toegangskaart vereist, bvb Makro,...), ... Eveneens meldingsplicht, ten laatste de dag voor het ingebruiknemen, aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer én aan de lokale korpschef politie.

Checklist:

1. Is er duidelijk bepaald voor welke doelstelling(en) camerabewaking wordt ingezet? Beantwoordt de plaatsing en het gebruik aan de in de wet van 8 december 1992 (privacywet) bepaalde beginselen?
Met andere woorden:
> Beginsel van finaliteit: Is er formeel bepaald welke veiligheidsdoelstellingen bereikt willen worden?
Opgelet: U kan enkel de beelden gebruiken in het kader van de opgegeven finaliteit!
> Beginsel van subsidiariteit: Kan u motiveren dat een camerasysteem het gepaste en het noodzakelijke middel om uw veiligheidsdoelstellingen te bereiken?
> Beginsel van proportionaliteit: Kan u motiveren dat er een evenwicht is tussen de verhoging van de veiligheid en de impact op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

2. Is er aangifte gedaan aan de Privacycommissie, uiterlijk de dag vóór de dag dat de bewakingscamera's in gebruik worden genomen?

3. Is er aangifte gedaan aan de korpschef van de betreffende politiezone, uiterlijk de dag vóór de dag dat de bewakingscamera's in gebruik worden genomen?  

4. Is een pictogram geplaatst aan de toegang tot de niet publiek toegankelijk besloten plaats dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt?

5. Zijn de camera's uitsluitend gericht op plaatsen waarvoor de beheerder zelf de gegevens verwerkt?

6. Gebeurt het "real time" bekijken van de beelden uitsluitend om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring?

7. Is het opnemen van beelden uitsluitend gericht op het het verzamelen van bewijzen van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, ordeverstoorders, een getuige of een slachtoffer op te sporen of te identificeren?

8. Worden de beelden niet langer dan één maand bewaard, indien zij geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer.

9. Zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen teneinde de toegang te beveiligen tegen toegang voor onbevoegden?

10. Leveren de bewakingscamera's geen beelden op die de intimiteit van een persoon schenden, zijn ze niet gericht op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand?

CAO68 van 20 september 1998.

Camera's mogen gebruikt worden om bepaalde plaatsen of activiteiten te bewaken. Het principe van proportionaliteit geldt. Het cameragebruik dient ter zake te zijn, en mag niet overmatig zijn. Het cameragebruik mag geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer(s) als gevolg hebben.

Meldingsplicht: voorafgaand aan de ingebruikname: de ondernemingsraad of het Comité voor veiligheid en gezondheid of de vakbondsafvaardiging dient over alle aspecten van de camerabewaking te worden geïnformeerd over de nagestreefde doeleinden:

 • het feit of opames bewaard worden
 • aantal en plaatsing van de camera's
 • betrokken periodes of tijdstippen gedurende dewelke de camera's functioneren.

Belangrijk!!! Wist u dat heimelijk opnemen mag? Een arrest van het Hof van Cassatie gedateerd van 27 februari 2001 is hierover duidelijk.

Handleiding voor aangifte van camerabewaking in ondernemingen onderhevig aan CAO68.

 

 

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW